Hautaustoimi

 

Sodankylän Seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

 

Hyväksytty Sodankylän seurakunnan kirkkovaltuustossa marraskuun 12. päivänä 2003 ja
vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa joulukuun 30 päivänä 2003

 


1 § Hautaustointa koskevat säännökset
Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

 

 

2 § Hautaustoimen hallinto
Seurakunnan hautaustoimesta vastaa kirkkoneuvosto. Tämän ohjesäännön lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja viranhaltijoiden johtosäännössä.
Hautaustoimen tehtäviä hoitaa taloustoimisto.

 

 

3 § Hautausmaat
- Kirkonkylän vanha hautausmaa
- Kirkonkylän uusi hautausmaa
- Unarin hautausmaa
- Vuojärven hautausmaa

 

 

4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma
Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa.

 

 

5 § Hauta
Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla. Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan.

 

Arkkuhaudan vähimmäissyvyydestä määrätään terveydensuojeluasetuksessa. Jos hautausmaa tai sen osa käyttösuunnitelmassa on osoitettu kerros- eli syvähautaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan hautaan haudata kaksi tai useampia arkkuja päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen lisätään 0,6 metriä arkkua kohden.

 

Uurnahaudan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske ilman uurnaa haudattavaa tuhkaa. Arkkuhautasija voidaan muuttaa uurnahautaukseen siten, että asiasta tehdään merkintä seurakunnan hautakirjanpitoon. Uurnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa.


Tuhkan hautaaminen voidaan suorittaa kestävästä aineesta tehdyssä uurnassa myös uurnaholviin (kolumbaarioon). Uurnaholvissa voi olla yhdelle tai useammalle uurnalle tarkoitettuja hautapaikkoja.

 

Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä.

 

Hautausmaalla voi olla tuhkan sirottelualue.


Hautausmaalla voi olla alue, joka on tarkoitettu joukkotuhon uhrien hautaamiseksi yhteishautaan.

 

 

6 § Hautaoikeus
Hautasijan osoittamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.


Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka sijaitsee Sodankylän seurakunnan Kirkonkylän uudella hautausmaalla.

 

Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen oikeus hautaan sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi.

 

 

7 § Hautaamisjärjestys
Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan on hautausjärjestelyistä huolehtivan esitettävä tarvittaessa ensisijaisten oikeudenomistajien suostumus asiaan sekä sukuselvitys.

 

 

8 § Hautaoikeuden haltija
Hautaoikeuden haltijasta on voimassa mitä siitä säädetään erikseen.

 

 

9 § Todistus hautaoikeudesta
Hautaoikeuden haltijalle annetaan todistus, jossa on tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata.

 

 

10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen
Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa arkussa ruumissuojassa, jonne ei saa päästää sivullisia. Arkkuun on merkittävä vainajan nimi.


Hautaustoimesta vastaava viranomainen voi määrätä ruumiin siirrettäväksi hautaan ennen hautaamista terveydensuojelusyistä tai muusta erityisestä syystä. Tällöin hauta on peitettävä arkun korkeudelta.

 

Omaisten pyynnöstä ruumis voidaan viedä hautaan ennen hautaamista, jos esteitä siihen ei ole.


Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakunnalla on oikeus haudata tuhka seurakunnan ylläpitämän hautausmaan muistolehtoon.

 

 

11 § Hautaaminen
Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista viimeistään 5 työpäivää ennen toimitusta.


Hauta kaivetaan kartan määräämään paikkaan ja sen leveys ja pituus määräytyvät arkun suuruuden mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle saakka. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle.


Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.


Ruumis on haudattava helposti maatuvassa arkussa. Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä syistä sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännöksen sen sallivat. Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa. Tuhkan hautaaminen voi tapahtua myös ilman uurtaa hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisella tavalla.


Hauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka päälle kukkalaitteet lasketaan.


Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakunta. Omaiset voivat peittää haudan, jos siitä on erikseen sovittu.


Haudalla olevat hautamuistomerkit on hautaoikeuden haltijan kustannuksella siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että muisto-merkki ei vaaranna turvallisuutta.


Omaisten on poistettava hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko-elokuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa, minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne.

 

 

12 § Haudatun ruumiin ja tuhkan siirto
Haudattu ruumis tai tuhka saadaan siirtää toiseen hautaan, jos lääninhallitus erityisen painavista syistä on myöntänyt siihen luvan. Haudatun ruumiin siirtäminen edellyttää lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua toimitettava tiedoksi seurakunnalle.

 

 

13 § Haudan hoitaminen
Hautaa on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty.


Seurakunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautausmaan hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi.


Hautoja hoitavan yrittäjän on tehtävä asiasta ilmoitus seurakunnalle.


Jos hautoja hoitava yrittäjä haluaa käyttää työssään seurakunnan tarvikkeita tai muita hautausmaan palveluja, hänen on sovittava siitä seurakunnan kanssa erikseen.


Kirkkovaltuusto voi kirkkolain mukaisella perusteella määrätä haudan seurakunnan kustannuksella säilytettäväksi. Kirkkovaltuusto voi tällöin myös hyväksyä sopimuksen, jolla muu yhteisö tai henkilö sitoutuu vastaamaan haudan hoitamisesta.

 

 

14 § Hautamuistomerkit
Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.


Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee kirkkoneuvosto, jollei asiaa johtosäännössä ole delegoitu viranhaltijalle. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen taloustoimiston kanssa.


Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muisto-merkki on asetettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraan ole.


Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asentaminen on sallittua vain sulan maan aikana.


Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.


Seurakunnalla on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.


Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.


Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on seurakunnan kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.


Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

 

 

15 § Hautakirjanpito
Haudoista ja niihin haudatuista pidetään hauta- ja vainajaluetteloa.


Hautausmaakohtaiseen hautaluetteloon merkitään hautausmaan osasto, rivi, hauta, hautapaikka ja hautasija, haudatun nimi, siunaamisajankohta, hautaamisajankohta, hautaoikeuden voimassaoloaika, hautaoikeuden haltija ja hänen osoitteensa sekä keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti.


Aakkoselliseen vainajaluetteloon merkitään hautaustoimilain hautarekisteriltä edellyttämät tiedot.

 

 

16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,


1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.

 

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

 

 

17 § Liikkuminen hautausmaalla
Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaalle toukokuun alusta elokuun loppuun kello 07.00-22.00, muina vuodenaikoina valoisan aikaan.


Erityisinä juhla-aikoina, kuten pyhäinpäivänä, jouluna ja uudenvuodenpäivänä ja näiden aattoina sekä kiirastorstaista pääsiäispäivään hautausmaa on avoinna yleisölle läpi vuorokauden.

 

 

18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys
Hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä säädetään erikseen.


Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaus-toimituksen ajaksi keskeytettävä.


Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuisto-merkin kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.


Jätteet on lajiteltava asianmukaisella tavalla siten, että puuharhajäte erotetaan kaatopaikalle vietävästä jätteestä.

 

 

19 § Räjäytystyöt hautausmaalla
Räjäytystyön suorittamisessa hautausmaalla noudatetaan mitä siitä erikseen säädetään ja määrätään. Räjäytysten suorittaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa muutoin kuin poikkeustapauksissa.

 

 

20 § Voimaantulo
Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun tuomiokapitulin vahvistamista koskeva päätös saa lainvoiman. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 4.2.1996 vahvistettu hautaustoimen ohjesääntö.

Copyright © 2021 Sodankylän seurakunta